INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:

BEHAP Sp. z o.o.
ul. Lipowa 19
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP 7432026783
info@behap.eu

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

– realizacji umowy współpracy,

– przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych (robotnicze, administracyjno biurowe i inne, pracodawców i osób kierujących pracownikami, inżynieryjno- technicznych, e-learningowych samokształcenia kierowanego),

– sporządzania protokołów powypadkowych,

– sporządzania oceny ryzyka zawodowego,

– wystawiania FV oraz w celach korespondencyjnych/kurierskich.

Dane, które przetwarzamy pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/ Pana lub od Pańskiego pracodawcy w związku z realizacją czynności powyżej.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej na piśmie bądź za pośrednictwem logowania się na stronie zgodnie z art. 6 pkt. 1a i 1f RODO.

Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: info@behap.eu lub listownie do siedziby firmy.

Pani/ Pana dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów, w czasie trwania umowy lub wycofania zgody.

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

Dane możemy udostępniać tylko wtedy kiedy wyraziła Pani/Pan na to zgodę lub podmiotom uprawnionym, o ile zaistnieje taka konieczność. Ponadto dostęp do Pańskich danych będą mieli nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz podmioty (firmy), z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych tj. księgowość, IT, kancelaria prawna. 

Nie przekazujemy Pańskich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Przysługuje Pani/Panu prawo:
• dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii,
• do sprostowania (poprawiania) danych,
• do usunięcia danych – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstawy do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania, aby dane zostały usunięte,
• ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Państwa zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie żąda Pani/Pan ich usunięcia, gdyż są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
• do przenoszenia danych – przysługuje Pani/Panu prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, (np. CSV) danych osobowych dotyczących Pani/Pana, które otrzymaliśmy na podstawie Pańskiej zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo zlecenia nam przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, może złożyć Pani/Pan w tej sprawie skargę do: BIURO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (PUODO) Stawki 2, 00-193 WARSZAWA, tel.: 22 8607086 (10)

W celu wykonania swoich praw proszę skierować się z żądaniem pod adresem e-mail info@behap.eu. Przed realizacją Pańskich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że zwraca się do nas dokładnie ta osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli jesteśmy zobowiązani do właściwej identyfikacji Pańskiej osoby.
Wszystkie informacje można uzyskać w siedzibie firmy BEHAP Sp. z o.o.